Endret: 25 feb 2019     Opprettet: 12 sep 2018

Avregning av varme for 2017

Avregningen for 2016 skapte en del uro blant blokkbeboerne da styret besluttet å fravike generalforsamlingsvedtaket av 2010 om individuell, forbruksbasert varmeavregning.

På grunn av store forskjeller per leilighet etter målt forbruk etter radiatormålerne i blokkene (alt fra 0,62 kr per kvm i året til 201,01 kr per kvm i året) valgte vi en fordeling av totalkostnaden for alle blokkene som ga en snittverdi på 56,12 kr per kvm i året for alle leilighetene.

De fleste beboerne har akseptert denne avregningen, men etter gjentatte forklaringer er det fortsatt noen andelshavere som mener at sine (svært lave) avregninger etter radiatormålerne er rettferdige og avviser kravet fra felleskapet. Etter borettslagsloven er det styrets plikt å inndrive felleskostnadene på vegne av alle beboerne.

Vi står nå foran samme situasjon for årsavregningen 2017 og sannsynligvis for 2018. De innrapporterte tall fra Techem sine radiatormålinger er fortsatt veldig i ubalanse i blokkene. Vi mener at radiatormålingene slik de foreligger ikke gir et tilstrekkelig korrekt bilde av faktisk forbruk av varmtvann til oppvarming i blokkleilighetene, og det er begrunnet i konstruksjonen av sirkulasjonssystemet i blokkene.

Vi konstaterer at målingene for 2017 for varme i rekkehusene er etterrettelige og stabile, her blir hvert hus målt individuelt ved å måle tilstrømmingen til huset. Rekkehusene vil bli avregnet som tidligere.

For blokkene er målingene av varme over radiator derimot i stor utakt, både sammenlignet med 2016, og sammenlignet med rekkehusene.

Vi har verdier fra 0,05 kr per kvm til 164,26 per kvm. Etter radiatormålingene forbruker de 2 leilighetene med høyest forbruk på totalt 283 kvm like mye som de 40 leilighetene med lavest forbruk som til sammen har 3.505 kvm (til sammenligning: alle blokkleiligheter til sammen har 12.800 kvm). Styret har besluttet å avregne fjernvarmeforbruket basert på felles målepunkt for alle blokkene under NS 8, og å fordele etter kvm på hver leilighet slik som for 2016. Dette vil gi en snittverdi på 53,86 kr per kvm for 2017.

I arbeidet med å finne årsakssammenhenger har styret arbeidet med fagekspertise som kjenner vårt system og installasjoner i detalj, og advokater har assistert styret i forhold til nødvendige beslutninger. Styret har jobbet intenst med saken over lang tid og har samlet inn et omfattende materiale og utregninger av registreringene og avviksproblemene. Ytterligere informasjon om målingene finner du under.

Med de beste ønsker om godt samarbeid,
Styret i Vestskrenten brl

 

Ytterligere informasjon om målingene: Status for energiavregning 2017