Endret: 22 jun 2021     Opprettet: 9 sep 2020

Kameraovervåkning i garasjene

Kameraovervåking i garasjene i Vestskrenten borettslag

I borettslag eller andre boligselskap skal all form for kameraovervåking være forankret i et ønske blant beboerne.

Den påsatte brannen lørdag 16.05.2020 var den siste av en rekke alvorlige hendelser som begrunner et behov for å etablere kameraovervåking i borettslaget. I etterkant av hendelsen mottok styret mange henvendelser fra beboere som krevde iverksetting av tiltak, deriblant oppsett av kameraovervåking. Styret ønsket i denne situasjonen å etterkomme beboernes krav og iverksette tiltak så raskt som mulig.

På grunn av koronasituasjonen i 2020 lot det seg imidlertid ikke gjøre å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling etter nevnte brannstifting. Etter rådføring med jurist i OBOS ble styret derfor enig om å gjennomføre en prøveavstemning. 69 beboere avga stemme i prøveavstemningen, 63 støttet installasjon av kameraovervåking, mens 6 var imot. Av de som avga stemme var altså over 90% for kameraovervåkning.

Styret vedtok derfor onsdag 17.06.2020 å gå videre med installasjon av kameraovervåking i og rundt garasjene under Nordåssløyfa 2-20 og Nordåssløyfa 48-52. Styret har valgt Multinett som leverandør.

Kameraovervåkning ble tatt opp på generalforsamling i mai 2021. Generalforsamlingen besluttet å videreføre ordningen med 87 mot 6 stemmer (22 blanke). 

Kameraovervåkingen er ikke satt opp med hensikt å få fram sensitive opplysninger.
Styret har hatt en gjennomgang av Datatilsynets reglement for kameraovervåking. I det følgende skal alle sentrale punkter være dekket.

Formål med kameraovervåking
Formålet med kameraovervåkingen er:

  • Vern av liv og helse
  • Forebygge og oppklare straffbare handlinger inkludert hærverk på fellesarealene og beboernes eiendeler i garasjene

Nødvendigheten av kameraovervåking
Kameraovervåking har hittil vist seg å være effektivt der det er satt opp, og flere av borettslagene i nabolaget har installert kameraovervåking. Erfaringsmessig har dette ført til langt færre uønskede besøk og hendelser i og utenfor garasjene. Når flere og flere naboområder har kameraovervåkning blir gjenværende områder uten dette, som vårt, mer attraktive for de som driver med lysskye aktiviteter. Alternative tiltak er også iverksatt som hyppigere vekterkontroll og generelt økt oppmerksomhet blant beboere og vaktmester. Dette har medført flere bortvisninger fra i og rundt garasjene. Denne typen kontroll vil uansett være sporadisk, bare kameraovervåking vil kunne sikre en kontinuerlig tilstedeværelse.

Krav om interesseovervekt
Personvern er et svært viktig anliggende i Vestskrenten borettslag. Kameraovervåking er likevel vurdert nyttig for å ivareta andre sider ved personvern, som sikring av liv og helse samt felles eiendom og private eiendeler. Styret vurderer det derfor slik at kameraovervåking er nødvendig for vern av liv og helse samt forebygging og oppklaring av straffbare handlinger.

Hvor og hvordan gjennomføres kameraovervåkingen?
Overvåkingen gjelder fellesarealene i og utenfor garasjeanlegg og ikke boenheter og hager. Kameraene gir et oversiktsbilde av garasjene og arealet i umiddelbar nærhet. Noen delsoner er sladdet, for å unngå innsyn i boenheter, hager og friområder.
Det er satt opp 20 kameraer uten lyd. De filmer ansikter og biler, men benytter ikke ansikts- eller skiltgjenkjenning. Det er ikke satt opp noen form for zoom eller filming som følger bevegelser.
Opptak fra overvåkingen lagres. Opptak lagres når kameraene oppdager nærmere definerte bevegelser. Alle data lagres på videoserver i Multinetts noderom i henhold til Datatilsynets regler og slettes automatisk etter 7 dager.

Hvordan kan opptakene brukes?
Vestskrenten har kameraovervåking for å avdekke og hindre hærverk samt andre handlinger som truer liv og helse. I tråd med interne rutiner er det bare medlemmer av styret som kan se på det aktuelle opptaket for å oppklare saken. Ved behov kan opptaket benyttes som datagrunnlag for en politianmeldelse, og opptaket kan utleveres til politiet eller forsikringsselskap. Opptakene gjennomsees ikke rutinemessig av styret, det er derfor viktig at beboere melder fra om alvorlige episoder så snart som mulig innenfor 7 dagers fristen.

Hvem har ansvaret for håndtering av kameraer og opptak?
Styret i Vestskrenten er behandlingsansvarlig for opptakene i Vestskrenten. Det settes opp skilt ved alle garasjeinngangene, samt skilt på baksiden av alle garasjene.         
Informasjon om overvåking skal til enhver tid ligge på borettslagets nettsider.

Sletting av opptak
Kameraovervåking kan virke proaktivt (for å hindre en hendelse) og reaktivt (for å oppklare en hendelse). Opptakene som gjøres proaktivt slettes fortløpende etter 7 dager. I de tilfellene opptaket avdekker en hendelse og videresendes politiet, vil det være aktuelt å ta vare på opptaket til hendelsen er oppklart, det er politianmeldt eller det er grunnlag for å fremme et rettslig krav.

Hvordan oppbevares kameraopptakene
Det er viktig at kameraopptakene ikke kommer på avveier. Opptakene skal oppbevares i henhold til reglement, og være sikret med brukernavn og passord, samt være i avlåste vaktrom. Det er kun godkjente personer ved operatøren i tillegg til godkjente personer i styret som har tilgang til opptak etter tjenstlige behov.
En formell databehandleravtale mellom styret og Multinett sikrer at Personvernforordningen (GDPR) og Datatilsynets til enhver tid gjeldende regler skal følges.

Ved spørsmål ta kontakt.

e-post: styret@vestskrenten.no
postadresse:
S. 0501, Vestskrenten Borettslag v/OBOS Eiendomsforvaltning
PB 6666 ST. OLAVS PLASS
0129 OSLO
Brev kan også legges i styrets postkasse utenfor styrerommet i garasjen under NS2.